PRESS INFORMATION 
 


 

De RTL Groep kondigt haar voorlopige voor het jaar eindigend op 31 december 2000

De RTL Groep, Europa’s leidende omroepmaatschappij en programmaproducent, kondigt haar voorlopige, niet geauditeerde pro forma resultaten aan voor het jaar eindigend op 31 december 2000 [1]

 

EUR

Pro forma jaar

tot 31 dec. 2000

Pro forma jaar

tot 31 dec. 1999

Verandering

Opbrengsten [2]

4.044 m

3.539 m

+14.3%

EBITA [3]

555 m

429 m

+29.4%

EBITA marge

13.7%

12.1%

+13.2%

Netto resultaat

67 m

170 m

-60.6%

Aangezuiverde Opbrengsten per Aandeel

0.42

1.08

-60.6%

Aangezuiverde Aangepaste Opbrengsten per aandeel

1.87

1.67

+12.0%

Dividend per Aandeel

0.85

0.75

+13.3%

Financiële Hoogtepunten

 • Dubbele cijfers groei van opbrengsten, omhoog 14.3% tot EUR 4.044 miljoen (1999: EUR 3.539 miljoen);
 • EBITA omhoog 29.4% tot EUR 555 miljoen (1999: EUR 429 miljoen) gedreven door een sterke EBITA groei in TV (omhoog 50.0%);
 • EBITA, zonder nieuwe media activiteiten, omhoog 38.0% tot EUR 592 miljoen;
 • TV EBITA marge omhoog tot 14.3% (1999: 11.3%); radio EBITA marge omhoog tot 30.7% (1999: 25.2%);
 • Volledig jaar dividend van EUR 0.85, omhoog 13.3%

Voetnoot 1: De niet geauditeerde pro forma financiële informatie is samengesteld op basis van het gebruik van consistent toegepaste waarderingsregels binnen de Groep, om het effect te illustreren op de resultaatrekening en de balans van de RTL Groep, van het combineren van CLT-UFA en Pearson Televisie in de RTL Groep. In het belang van de pro forma financiële informatie is aangenomen dat deze combinatie heeft plaatsgevonden op 1 januari 1999. De pro forma resultaten voor 2000 zijn gebaseerd op een volledige handelsperiode van 12 maanden voor alle bedrijven die onderdeel gingen uitmaken van de RTL Groep op datum van de Listing in Londen in juli 2000. De vergelijkingseenheden van 1999 zijn gebaseerd op de pro forma financiële informatie die is opgenomen in de Listing Particulars, gedateerd 24 juli 2000, van het bedrijf en zijn herwerkt om de specifieke veranderingen te reflecteren in de basis van de samenstelling zoals toegelicht op pagina 14 en 15.

 

Voetnoot 2: Hiervan maken geen deel uit de opbrengsten van RTLII in Duitsland, RTL Klub in Hongarije, Groupe Jean-Claude Darmon en RTL9 in Frankrijk, die allen volgens de vermogensmutatiemethode geconsolideerd zijn, evenals de inkomsten van de investering van de Groep in Antena 3 die niet geconsolideerd is.

Voetnoot 3: EBITA vertegenwoordigt inkomsten voor aftrek van interest, financiële resultaten andere dan interest, inkomstenbelasting, goodwillamortisatie en winst of verlies van de verkoop van filialen, joint ventures en andere investeringen.

Operationele Hoogtepunten

 • Een aanzienlijke bijdrage van gevestigde TV activiteiten; EBITA marge van RTL Televisie in Duitsland omhoog tot 17.2% van 14.0%; EBITA marge van M6 in Frankrijk omhoog tot 25.3% van 20.6%;

 • Een resultaatverbetering van de nieuwere TV omroepmaatschappijen Channel 5, VOX, RTL Klub;

 • Verdere consolidatie van belangen in RTL Televisie (100%), VOX (99.7%), M6 (43.8%), Holland Media Groep HMG (100%), Channel 5 (64.6%) en Antena 3 (17.2%);

 • Goed geplaatst voor groei van programma output; toegenomen investeringen in nieuwe formaten en programma’s en de verwerving van het gerenommeerde productiehuis Talkback Productions;

 • Succes in nieuwe media; voorzichtige investeringen, het opdrijven van pagina afdrukken tot 270 miljoen per maand (omhoog 700%).

 • RTL NEWMEDIA bereidt toegang voor tot interactieve TV.

Didier Bellens, Chief Executive Officer (CEO) van de RTL Groep, zei: "De RTL Groep heeft een succesvol jaar gehad, vooral onze kernomroepen in Duitsland en Frankrijk. Wij hebben onze activiteiten laten groeien, onze kosten beheerst en onze marges vergroot. Wij geloven dat wij beter geplaatst zijn dan de meeste van onze concurrenten om de huidige onzekerheden in de advertisingmarkten in Europa te weerstaan."

"Gecombineerd met het effect van de herstructurering van Pearson Televisie Noord Amerika en een verlaging van het luisterpublieksaandeel van RTL Radio in Frankrijk, geven de huidige marktcondities ons een inkomstenverwachting op hetzelfde niveau als 2001 "

"Desalniettemin blijven wij onze merknamen en onze doelgroepen opbouwen en blijven wij nieuwe mogelijkheden in nieuwe markten identificeren. Wij hebben meer mogelijkheden om synergies te bewerkstelligen, niet alleen tussen programma’s en omroepen maar tevens tussen specifieke territoria en tussen bedrijven en wij zullen doorgaan met het opzetten van onze nieuwe media ondernemingen tot ondersteuning van onze kernactiviteiten. Wij blijven zeker van het feit dat onze kernactiviteiten sterk zullen blijven groeien."

Financieel Overzicht

Opbrengsten

In EUR miljoen

Jaar tot

december 2000

Jaar tot

december 1999

Procent

Verandering

       

Televisie

2.862

2.397

+19.4%

Programma’s

1.090

1.036

+5.2%

Radio

244

234

+4.3%

Nieuwe Media

38

0

NVT

Overig

101

90

+12.2%

Eliminaties

-291

-218

NVT

Totaal

4.044

3.539

14.3%

 

EBITA

In EUR miljoen

Jaar tot

december 2000

Jaar tot

december 1999

Procent

Verandering

       

Televisie

408

272

+50.0%

Programma’s

126

125

+0.8%

Radio

75

59

+27.1%

Nieuwe Media

-37

0

NVT

Overig

-9

-15

+40.0%

Eliminaties

-8

-12

NVT

Totaal

555

429

29.4%

 

De opbrengsten van de RTL Groep zijn naar een recordniveau gestegen van EUR 4.044 miljoen in 2000, omhoog 14.3% in vergelijking met EUR 3.539 miljoen in het voorafgaande jaar. De inkomstengroei was 6.4% jaar-op-jaar, na eliminatie van het effect van portfolioveranderingen (hoofdzakelijk VOX en Talkback).

Het EBITA ging omhoog met 29.4% tot EUR 555 miljoen. De EBITA marge (EBITA naar opbrengsten) verbeterde over het jaar tot 13.7%, in vergelijking met 12.1% in 1999.

Deze resultaten werden aangedreven door sterke prestaties in de gevestigde TV bedrijven en door de vermindering van de verliezen opgelopen in de nieuwere kanalen VOX, Channel 5 en RTL Klub. De Duitse en Franse TV droegen 51.6% bij aan de opbrengsten van RTL Groep en 66.3% van het EBITA.

Radio bleef een bijdrage leveren aan sterke EBITA marges van meer dan 30% met onze Franse kernactiviteiten. De Franse radiofamilie RTL, RTL2 en FUN Radio verhoogden ieder hun opbrengsten en de EBITA opbrengsten uit de programmabusiness groeiden met 5.2% tot EUR 1.090 miljoen. Het EBITA was onveranderd op EUR 126 miljoen. De EBITA marge voor het programma aandeel was 11.6% in vergelijking met 12.1% gedurende het vorige jaar. Inkomsten werden voornamelijk beïnvloed door toegenomen kosten met betrekking tot de creatie en ontwikkeling van nieuwe formaten bij Pearson TV en tevens door de geografische expansie van productie in Polen, India en Indonesië. De productiemaatschappij had baat bij de verwerving van de wereldwijde rechten tot het Amerikaanse quizformaat Greed, in het tweede kwartaal van 2000.

Binnen acht maanden produceerden wij Greed in 13 verschillende territoria.

In de nieuwe media bleek onze strategie effectief om nieuwe mogelijkheden te bieden aan de bestaande sterke bedrijven binnen de groep terwijl het investeringsniveau binnen zeer bedachtzame grenzen werd gehouden. De groep behaalde een in het oog springend succes met betrekking tot doelgroepbereik en bijna 4 miljoen unieke bezoekers in januari 2001. De totale inkomsten bedroegen EUR 38 miljoen met een EBITA verlies van EUR 37 miljoen.

De operationele kosten van de groep gingen omhoog van EUR 3.182 miljoen naar EUR 3.623 miljoen, omhoog 13.9% met als primaire oorzaak de eerste consolidatie van VOX en Talkback; de daarmee gepaardgaande verhoging in kosten bedroeg 5.6%.

De winst of het verlies voortvloeiend uit de verkoop van filialen, joint ventures en andere investeringen gingen aanzienlijk omlaag in vergelijking met 1999 toen CLT-UFA belangrijke winst haalde uit de verkoop van haar aandeel van 45% in het Duitse pay-TV kanaal Premiere.

De netto interestkosten reflecteren de verandering van een netto cash naar een netto schuldpositie die primair veroorzaakt werd door acquisities gemaakt in 2000. De netto cashpositie aan het begin van 2000 was EUR 393 miljoen terwijl de netto schuldpositie aan het einde van 2000 EUR 791 miljoen bedroeg.

De belastingskosten verminderden tot EUR 218 miljoen, met een effectief belastingspercentage van 41.8% over de bedrijfswinst.

De nettowinst voor het gehele jaar ging omlaag tot EUR 67 miljoen van EUR 170 miljoen wat veroorzaakt werd door het effect van de verkoop van Premiere in 1999 die EUR 227 miljoen na belasting bedroeg. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een toename van de winstgevendheid van het bedrijf.

De aangezuiverde opbrengsten per aandeel bedroegen EUR 0.42 (1999: EUR 1.08) en de aangepaste inkomsten per aandeel [4] EUR 1.87 (1999: EUR 1.67). Het voorgestelde dividend is EUR 0.85 per aandeel, in aansluiting op het eenmalig prefusie dividend van 0.45 per aandeel zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 25 juli 2000.

[4] De aangepaste inkomsten per aandeel vertegenwoordigen netto inkomsten aangepast met betrekking tot goodwillamortisatie en winst en verlies voortkomend uit de verkoop van filialen, joint ventures en andere investeringen, netto belastingen.

 

Operationeel Overzicht

 

1. Televisie

Opbrengsten

In EUR miljoen

Jaar tot

december 2000

Jaar tot

december 1999

Procent

Verandering

       

Duitsland

1.715

1.404

+22%

- RTL Televisie

1.475

1.342

+10%

- VOX

175

0

NVT

- Super-RTL

45

40

+13%

- Overig

20

22

-9%

Frankrijk

370

302

+23%

- M6

320

253

+26%

- VCF

50

49

+2%

Holland

334

320

+4%

- HMG

334

320

+4%

Groot-Brittannië

307

255

+20%

- Channel 5

234

190

+23%

- P TV Broadcasting

73

65

+12%

Overig

136

116

+17%

Televisie

2.862

2.397

+19%

 

EBITA

In EUR miljoen

Jaar tot

december 2000

Jaar tot

december 1999

Procent

Verandering

       

Duitsland

285

198

44%

- RTL Televisie

254

188

35%

- RTLII

29

10

190%

- VOX

-3

-5

40%

- Super-RTL

3

2

50%

- Overig

2

3

-33%

Frankrijk

83

55

51%

- M6

81

52

56%

- RTL9

1

1

0%

- VCF

1

2

-50%

Holland

28

20

40%

- HMG

28

20

40%

Groot-Brittannië

3

-3

NVT

- Channel 5

-6

-10

40%

- P TV Broadcasting

9

7

29%

Overig

9

2

350%

Televisie

408

272

50%

De televisieactiviteit van de RTL Groep was de grootste bijdrager aan de opbrengsten vanwege haar marktleidende kanaalmerken en gunstige publiciteitsmarkten. De opbrengsten in het televisiebedrijf gingen omhoog met 19.4%; zonder de bijdrage van VOX, was de groei 12.1 %. Deze groei werd aangewakkerd door sterke prestatie binnen RTL Televisie, M6 en Channel 5. De TV stations van de RTL Groep hielden hun kosten stevig onder controle en ontwikkelden een hechtere samenwerking zowel nationaal als internationaal.

RTL Televisie, het vlagschip van RTL in Duitsland, was marktleider voor het achtste navolgende jaar in de belangrijke 14-49 leeftijdscategorie met een doelgroepaandeel van 17.3%. Dit was aanzienlijk meer dan dat van haar dichtstbijzijnde concurrenten, ondanks de positieve invloed van de Olympische Spelen en de Euro 2000 Voetbalkampioenschappen op het aantal kijkers naar de publieke televisieomroep. RTL domineerde de top 100 lijst van de meest bekeken uitzendingen van het jaar met 57 vermeldingen.

Gedurende het jaar heeft RTL 36 keer een publiek van meer dan 10 miljoen kijkers gewonnen. De Formule 1 Brazilian Grand Prix behaalde het grootste RTL Televisie kijkerspubliek van het gehele jaar, met een totaal van 14 miljoen kijkers. Het meest succesvolle quizshowformaat van RTL, Wer wird Millionär (Who Wants to Be a Millionaire) trok gemiddeld meer dan 9 miljoen kijkers in de 14-49 leeftijdscategorie aan. RTL zag haar inkomsten omhoog gaan met 9.9% tot EUR 1.475 miljoen over het gehele jaar en droeg EUR 254 miljoen bij aan het EBITA, omhoog 35.1% van EUR 188 miljoen in 1999.

RTL II concentreerde zich op een jongere kijkersdoelgroep met formaten zoals Big Brother. Dit resulteerde in een verhoging van 24% binnen de 14-29 leeftijdscategorie van 5.7% tot 7.1 %. De bijdrage van het kanaal tot het EBITA van de Groep verdriedubbelde bijna tot EUR 29 miljoen.

VOX maakte een doorbraak in het jaar 2000. Het was in geringe mate verliesgevend in de tweede helft van het jaar, met het kijkerspubliek stevig op dezelfde hoogte en inkomsten die werden verhoogd met 15%.

M6 in Frankrijk handhaafde haar positie van het op een na meest populaire kanaal in de

4-49 leeftijdscategorie met een kijkersaandeel van 17.9% en een hoge proportie van intern geproduceerde programma’s. De inkomsten van M6 waren 26% hoger over het gehele jaar tot EUR 320 miljoen.

Channel 5 was succesvol in een concurrerende markt, en breidde haar kijkersaandeel uit tot 5.7% van 5.4% in 1999. Dit maakte Channel 5 het snelst groeiende landelijk zendkanaal met opbrengsten die omhoog gingen met 23% tot EUR 234 miljoen en een gereduceerd EBITA verlies tot EUR 6 miljoen, omlaag van EUR 10 miljoen in 1999.

RTL Klub in Hongarije bereikte een EBITA breakeven niveau en consolideerde haar marktleiderschap in het vierde jaar na de lancering in 1997.

 

2. Radio

Opbrengsten

In EUR miljoen

Jaar tot

december 2000

Jaar tot

december 1999

Procent

Verandering

       

Frankrijk

219

209

5%

- RTL

171

169

1%

- RTL2

26

22

18%

- Fun Radio

22

18

22%

Duitsland

13

12

8%

Holland

8

8

NVT

Groot-Brittannië

4

5

-20%

Radio

244

234

4%

 

EBITA

In EUR miljoen

Jaar tot

december 2000

Jaar tot

december 1999

Procent

Verandering

       

Frankrijk

71

57

25%

- RTL

63

55

15%

- RTL2

8

6

33%

- Fun Radio

0

-4

NVT

Duitsland

2

2

NVT

Holland

2

2

NVT

Groot-Brittannië

0

-2

NVT

Radio

75

59

27%

Opbrengsten in het radiosegment gingen omhoog met 4.3% in 2000 tot EUR 244 miljoen terwijl het EBITA omhoog ging met 27.1% tot EUR 75 miljoen van EUR 59 miljoen in het voorafgaande jaar.

RTL Radio in Frankrijk blijft het nummer één station van het land ondanks een scherpe verlaging van het luisterpublieksaandeel, met name in het vierde kwartaal van 2000 wat veroorzaakt werd door onsuccesvolle veranderingen in haar programmaregeling. Na besluitvaardige actie en veranderingen in het managementteam van het radiostation, is de Groep overtuigd van het feit dat een herstel in luisterpublieksaandeel zal volgen op de middellange termijn. Door een tijdverschil tussen het verlies van luisterpubliek en de daaraan gerelateerde vermindering van opbrengsten, is het waarschijnlijk dat het financiële effect slechts zal optreden gedurende 2001. Voor het jaar als geheel bleef het aandeel van de radio advertentiemarkt van RTL Radio robuust op 22.3% en de contributie tot het EBITA van de Groep ging omhoog van EUR 55 miljoen tot EUR 63 miljoen.

FUN Radio, het Franse dansstation, presteerde sterk en rapporteerde een klein positief EBITA in vergelijking met een verlies van EUR 4 miljoen in 1999. Het aandeel van FUN Radio in de radio advertentiemarkt, bleef op 3.2%.

3. Programma’s

 

In EUR miljoen

Jaar tot

december 2000

Jaar tot

december 1999

Procent

Verandering

       

Opbrengsten

1.090

1.036

5%

       

EBITA

126

125

0%

Opbrengsten van programma’s gingen omhoog met 5% tot EUR 1.090 miljoen in 2000 van EUR 1.036 miljoen in 1999. Zonder Talkback, de productie maatschappij die door de RTL Groep gekocht werd in de eerste helft van 2000, groeiden de opbrengsten met 1%. Het EBITA in de programmadivisie bleef onveranderd op EUR 126 miljoen, hoofdzakelijk veroorzaakt door de toegenomen kosten die werden opgelopen bij het ontwikkelen van nieuwe formaten maar tevens door de expansie van de productie activiteiten in nieuwe markten zoals Polen, India en Indonesië. Deze investering in nieuwe formaten verdubbelde tot EUR 8 miljoen in 2000 en zal nogmaals verdubbelen in 2001.

 

 

Pearson Televisie, het grootste programmabedrijf binnen de RTL Groep, produceerde meer dan 200 verschillende shows gedurende het jaar, gaf licenties voor meer dan 10.000 programma uren aan omroepen en verkocht televisieseries en films in meer dan

100 territoria. Dit betrof meer dan 7.000 uren originele productie in 33 verschillende landen over een variërende reeks van genres.

De verwerving in juni 2000 van 100 procent van Talkback Productions in de UK heeft de reputatie van Pearson TV erg goed gedaan met betrekking tot het maken van programma’s van een hoge kwaliteit. Pearson TV won een prestigieuze Amerikaanse Internationale Emmy onderscheiding voor de populaire komische show Smack the Pony van Talkback; een van meer dan 20 internationale onderscheidingen die Pearson TV in 2000 gewonnen heeft.

UFA Film + TV Produktion in Duitsland werd geïntegreerd met Pearson TV in 2000. Het geïntegreerd bedrijf biedt nu programma’s aan alle voornaamste omroepen, van traditionele quizshows zoals Die Quiz Show en Jeder Gegen Jeden tot dramaseries zoals Balko en dagelijkse soaps zoals "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

RTL Groep combineerde tevens Pearson TV’s internationale distributie en Noord Amerikaanse productiebedrijven. Het Amerikaanse bedrijf bleef langlopende successen produceren zoals The Price Is Right in haar 28ste seizoen op CBS. Het bedrijf produceerde tevens de laatste Baywatch serie in 2000, aan het einde van haar 11de seizoen.

UFA Sports, een van de leidinggevende Europese distributeurs van televisie en marketingrechten voor sportevenementen, heeft haar portfolio van TV en sponsorrechten uitgebreid in 2000 en omvat meer dan 250 Europese voetbalclubs en meer dan 40 nationale federaties. Het Franse sportrechtenbedrijf Jean-Claude Darmon, waarin RTL Groep een 28% aandeel heeft, bleef relaties ontwikkelen met voetbalclubs en federaties in Frankrijk, Italië en Afrika.

4. Nieuwe Media

RTL Groep heeft een aanzienlijk succes gehad in de nieuwe media door haar huidige sterke positie in omroep en productie te gebruiken om haar start-up verliezen van EUR 37 miljoen te beperken. De Groep heeft zich gevestigd als een van de meest succesvolle online spelers binnen het Europese omroepbestand. Aan het einde van 2000 dreven onze 80 websites pagina impressies op met meer dan 700% tot 270 miljoen vanaf het begin van het jaar.

Deze toename in gebruikersverkeer resulteerde in een toename van opbrengsten die verdubbelden in de tweede helft van 2000 van EUR 13 miljoen tot EUR 25 miljoen, zodoende de totale inkomsten brengend op EUR 38 miljoen. Het EBITA verlies bedroeg EUR 37 miljoen.

RTL World (rtl.de), dat geleid wordt door RTL NEWMEDIA, een filiaal behorende tot RTL televisie in Duitsland, droeg 70% bij van de pagina impressies voor de Groep en werd binnen acht maanden na lancering in april 2000 het meest succesvolle General Interest site in Duitsland. De integratie van de Bertelsmann Broadband Groep binnen RTL NEWMEDIA aan het begin van 2001 was een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van de activiteiten van de Groep in de interactieve televisie en breedbanddiensten.

IP-Web.net, werd gelanceerd in 2000 en is het leidinggevende pan-Europese netwerk voor de verkoop van online advertenties. Het combineert acht online verkooppunten die behoren tot IP, de internationale advertentie verkoopmaatschappij van de RTL Groep, en

probeert markten te vinden voor de meer dan 85 geprofileerde RTL en third-party sites door heel Europa heen.

Resultaten en Noten

Pro forma geconsolideerde resultaatrekening

(niet geauditeerd)

voor het jaar eindigend op 31 december 2000

           

In miljoen EUR

   

2000

 

1999

( herschikt)

           

Opbrengsten

   

4.044

 

3.539

Andere operationele opbrengsten

   

110

 

76

Verbruik van programmarechten

   

(1.384)

 

(1.299)

Afschrijving, amortisatie en waardevermindering

   

(339)

 

(286)

Andere operationele onkosten

   

(1.900)

 

(1.597)

Amortisatie van goodwill

   

(317)

 

(314)

Opbrengst van verkoop van filialen, joint ventures en andere investeringen

   

88

 

437

Bedrijfswinst

   

302

 

556

           

Aandeel van de resultaten van associaties

   

24

 

(4)

Winst voor aftrek van interest en belasting("EBIT")

   

326

 

552

           

EBITA

   

555

 

429

Amortisatie van goodwill

   

(317)

 

(314)

Opbrengst van verkoop van filialen, joint

ventures en andere investeringen

   

88

 

437

Winst voor aftrek van interest en belasting("EBIT")

   

326

 

552

           

Interestkosten (netto)

   

(36)

 

(7)

Financiële resultaten anders dan interest

   

3

 

36

Winst voor belastingen

   

293

 

581

           

Inkomstenbelasting

   

(218)

 

(407)

Winst uit normale activiteiten

   

75

 

174

           

Minderheidsbelang

   

(8)

 

(4)

Netto winst van het jaar

   

67

 

170

           
           

Winst per aandeel(euro)

         

- Basic

   

0.43

 

1.10

- Diluted

   

0.42

 

1.08

           

Herwerkte winst per aandeel (euro)

         

- Basic

   

1.91

 

1.70

- Diluted

   

1.87

 

1.67

           

Ter zake van de pro forma rekeningen bedraagt het aantal uitgegeven en volledig betaalde aandelen 154.787.554 . Het aantal geautoriseerde aandelen bedraagt 157.883.305 omdat Pearson plc het recht heeft om een verdere 2 procent van het aandelenkapitaal van RTL Groep te verwerven onder bepaalde omstandigheden.

De aangezuiverde winst per aandeel vertegenwoordigt netto inkomsten die zijn aangepast voor amortisatie van goodwill en winst of verlies uit de verkoop van filialen, joint ventures en andere investeringen, na belasting.

EBITA vertegenwoordigt inkomsten voor aftrek van interest, financiële resultaten anders dan interest, inkomstenbelastingskosten, amortisatie van goodwill en winst of verlies uit de verkoop van filialen, joint ventures en andere investeringen.

 

 

 

Pro forma geconsolideerde balans (niet geauditeerd)

per 31 december 2000

           

In miljoen EUR

   

2000

 

1999

(Herschikt)

           

Vaste activa

         

Programma en sportsrechten

   

415

 

351

Goodwill

   

5.730

 

5.145

Andere immateriële activa

   

27

 

29

Onroerend goed, installaties en uitrusting

   

382

 

363

Investeringen in associaties

   

59

 

46

Leningen en andere financiële activa

   

1.036

 

607

Uitgestelde belastingsactiva

   

102

 

141

     

7.751

 

6.682

           

Vlottende activa

         

Programmarechten

1.087

908

Andere voorraden

   

7

 

3

Te ontvangen inkomstenbelasting

   

182

 

177

Debiteuren

   

1.208

 

1.012

Verhandelbare obligaties en andere korte termijninvesteringen

   

81

 

487

Cash and cash equivalenten

   

218

 

1.106

     

2.783

 

3.693

Schulden korte termijn

         

Leningen en bankschulden

   

755

 

794

Te betalen inkomstenbelasting

   

104

 

376

Crediteuren

   

1.576

 

1.203

     

2.435

 

2.373

Netto vlottende activa

   

348

 

1.320

           

Schulden lange termijn

         

Leningen

   

335

 

406

Crediteuren

   

194

 

72

Provisies

   

249

 

246

Uitgestelde belastingschuld

   

53

 

54

     

831

 

778

           

Netto activa

   

7.268

 

7.224

           

Aandeelhoudersvermogen

   

7.254

 

7.166

           

Minderheidsbelang

   

14

 

58

           
     

7.268

 

7.224

 

Pro forma Financiële Informatie

 

Context

Op 7 April 2000, Bertelsmann AG (Bertelsmann), Groupe Bruxelles Lambert / Electrafina (GBL) en Pearson plc kondigden aan dat zij overeengekomen waren om CLT-UFA en Pearson Televisie te combineren in Audiofina. Op 24 juli keurde de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Audiofina de inbreng in natura goed door BWTV van 50% van de aandelen van CLT-UFA Holding en de uitgifte van 57.332.170 nieuwe Audiofina aandelen. Op 25 juli keurde de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Audiofina de inbreng in natura goed door Pearson plc van Pearson Televisie en de uitgifte van 34,053.283 nieuwe Audiofina aandelen. Op dezelfde dag werd de naam van Audiofina veranderd in RTL Groep. Op 4 september 2000 keurde de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van RTL Groep de inbreng in natura goed door Pearson plc van haar belangen in Antena 3 en Via Digital.

 

RTL Groep werd door de combinatie de moedermaatschappij van de nieuwe Groep en verantwoordelijk voor alle media activiteiten. RTL Groep houdt, inter alia, 100 procent aandeel in de CLT-UFA Holding (welke zelf 99.3 procent van CLT-UFA heeft), 100 procent van de Pearson Televisiemaatschappijen en 28 procent in Groupe Jean-Claude Darmon.

 

Basis voor de samenstelling van de Pro forma Financiële Informatie

De pro forma financiële informatie is samengesteld op basis van het gebruik van consistent toegepaste waarderingsregels binnen de Groep, om het effect te illustreren op de resultaatrekening en de balans van RTL Groep, van het combineren van CLT-UFA en Pearson Televisie in RTL Groep. In het belang van de pro forma financiële informatie is aangenomen dat deze combinatie heeft plaatsgevonden op 1 januari 1999.

De pro forma resultaten voor 2000 zijn gebaseerd op een volledige periode van 12 maanden voor alle bedrijven die onderdeel gingen uitmaken van de RTL Groep na de flotatie in juli 2000. De vergelijkende cijfers van 1999 zijn gebaseerd op de pro forma financiële informatie die is opgenomen in de Listing Particulars, gedateerd 24 juli 2000, van het bedrijf en houdt herschikkingen in om de specifieke veranderingen te reflecteren zoals hierna is uitgelegd.

 

De volgende aanpassingen zijn gehanteerd met als doel de pro forma financiële informatie voor het jaar eindigend op 31 december 1999 voor te stellen op een vergelijkbare basis als deze op 31 december 2000. Deze veranderingen resulteerden in een herschikking van de pro forma financiële informatie voor het jaar eindigend op 31 december 1999 zoals opgenomen in de Listing Particulars.

In zijn algemeenheid hebben de aanpassingen geen belangrijk effect gehad op de netto winst en hebben geleid tot een verlaging in de netto activa van EUR 147 miljoen. De aanpassingen zijn geclassificeerd binnen een van de drie categorieën die hierna zijn vermeld:

Goodwill

De volgende aanpassingen zijn gemaakt met betrekking tot goodwill, waarvan het effect is dat de netto goodwill wordt verlaagd in de balans van 31 december 1999 evenals de corresponderende amortisatiekosten.

 1. Afronding van de Pearson Televisie Fair Value berekening.

 2. Verandering van de waarderingsregel met betrekking tot de verwerving in 2000 van de 11% van RTL Televisie en 1% van de CLT-UFA aandelen.

 3. De uitsluiting van de op cash gebaseerde verwerving van 6.4% van Channel 5 aandelen door CLT-UFA in februari 2000, daar deze verwerving geen deel uitmaakte van de activa die werden ingebracht onder de combinatie.

 

 

 

Taxatie

Aanpassingen zijn gemaakt met betrekking tot de uitgestelde belastingsactiva en passiva na een volledige analyse van de belastingspositie van de Groep na de samenvoeging. Dit heeft een negatief effect op het netto inkomen van EUR 25 miljoen.

Reclassificaties

Een aantal reclassificaties zijn gemaakt in zowel de resultatenrekening als in de balans, die geen effect hebben op het niveau van de netto activa, en omvatten:

 1. Een aanpassing van EUR 12 miljoen om interestinkomsten te elimineren van aandeelhoudersleningen aan Channel 5 tegenover de compenserende interestkosten weerspiegelt in de resultaten van associatiebelangen.

 2. Een reclassificatie van EUR 8 miljoen van financiële resultaten en andere belangen naar overige operationele opbrengsten in relatie tot dividendinkomsten van niet geconsolideerde filialen en netto wisselkoerswinst van operationele activiteiten.

 3. Een reclassificatie van netto kastegoeden in bezit gehouden door GBL namens de RTL groep in 1999 van crediteuren en debiteurenrekeningen betaalbaar via beschikbare liquide middelen.

 1. Een reclassificatie van bepaalde programmarechten van vaste activa naar vlottende activa.

 2. Een volledige eliminatie van intragroeptransacties tussen maatschappijen behorend tot de groep.